# Pokój

Stan ducha cechujący się pokojem bardzo wpływa na naszą produktywność. Niepokój nas paraliżuje.

Ilość fragmentów: 59, ilość wersetów: 67

4 Moj 6:24-26 UBG

24 Niech ci błogosławi PAN i niech cię strzeże; 25 Niech PAN rozjaśni nad tobą swoje oblicze i niech ci będzie łaskawy; 26 Niech PAN zwróci ku tobie swoje oblicze i niech da ci pokój.

Ps 85:8-13 UBG

8 Posłucham, co będzie mówił Bóg, PAN; zaprawdę, ogłosi pokój swojemu ludowi i swoim świętym, aby tylko nie wracali do swojej głupoty. 9 Doprawdy jego zbawienie jest blisko tych, którzy się go boją, aby jego chwała zamieszkała w naszej ziemi. 10 Miłosierdzie i prawda spotkają się ze sobą, sprawiedliwość i pokój ucałują się. 11 Prawda wyrośnie z ziemi, a sprawiedliwość wyjrzy z nieba. 12 PAN też obdarzy tym, co dobre, a nasza ziemia wyda swój plon. 13 Sprawiedliwość przed nim pójdzie i będzie wytyczać drogę jego krokom.

Ps 119:165 UBG

Wielki pokój dla tych, którzy miłują twoje prawo, a nie doznają żadnego zgorszenia.

Ps 122:6 UBG

Proście o pokój dla Jeruzalem: Niech się szczęści tym, którzy cię miłują.

Iz 48:18 UBG

O gdybyś zważał na moje przykazania, twój pokój byłby jak rzeka i twoja sprawiedliwość jak fale morskie.

Iz 52:7 UBG

O jak piękne są na górach nogi tego, kto zwiastuje dobre wieści i ogłasza pokój; tego, kto zwiastuje dobro i ogłasza zbawienie, kto mówi do Syjonu: Twój Bóg króluje!

Iz 66:12 UBG

Tak bowiem mówi PAN: Oto skieruję do niej pokój jak rzekę i chwałę narodów jak strumień wezbrany. Wtedy będziecie ssać, będziecie noszeni na rękach i pieszczeni na kolanach.

Jr 29:7 UBG

Zabiegajcie o pokój dla tego miasta, do którego was uprowadziłem, i módlcie się za nie do PANA, bo od jego pokoju zależy wasz pokój.

Mt 5:9 UBG

Błogosławieni czyniący pokój, ponieważ oni będą nazwani synami Bożymi.

Mt 10:34 UBG

Nie sądźcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz.

Mr 9:50 UBG

Dobra jest sól. Lecz jeśli sól przestanie być słona, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w samych sobie i zachowujcie pokój między sobą.

Łk 2:14 UBG

Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój, wobec ludzi dobra wola.

Łk 10:5-6 UBG

5 A gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: Pokój temu domowi. 6 Jeśli tam będzie syn pokoju, wasz pokój spocznie na nim, a jeśli nie – wróci do was.

Łk 12:51 UBG

Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Bynajmniej, mówię wam, raczej rozłam.

Łk 19:38 UBG

Mówili: Błogosławiony król, który przychodzi w imieniu Pana! Pokój w niebie i chwała na wysokościach!

Łk 22:11 UBG

I powiedzcie gospodarzowi tego domu: Nauczyciel cię pyta: Gdzie jest pokój, w którym będę jadł Paschę z moimi uczniami?

Łk 24:36 UBG

A gdy to mówili, sam Jezus stanął pośród nich i powiedział do nich: Pokój wam.

J 14:27 UBG

Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; daję wam nie tak, jak daje świat. Niech się nie trwoży wasze serce ani się nie lęka.

J 16:33 UBG

To wam powiedziałem, abyście mieli pokój we mnie. Na świecie będziecie mieć ucisk, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat.

J 20:19 UBG

A gdy był wieczór tego pierwszego dnia po szabacie, a drzwi były zamknięte tam, gdzie zgromadzili się uczniowie z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i powiedział do nich: Pokój wam.

J 20:21 UBG

Jezus znowu powiedział do nich: Pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam.

J 20:26 UBG

A po ośmiu dniach jego uczniowie znowu byli w domu, a Tomasz z nimi. I przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i powiedział: Pokój wam.

Dz 10:36 UBG

A jeśli chodzi o słowo, które posłał synom Izraela, zwiastując pokój przez Jezusa Chrystusa, który jest Panem wszystkich;

Rz 1:7 UBG

Wszystkim, którzy jesteście w Rzymie, umiłowanym Boga, powołanym świętym: Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i Pana Jezusa Chrystusa.

Rz 2:10 UBG

A chwałę, cześć i pokój każdemu, kto czyni dobro, najpierw Żydowi, potem i Grekowi.

Rz 5:1 UBG

Będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę, mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa;

Rz 8:6 UBG

Gdyż zamysł ciała to śmierć, ale zamysł Ducha to życie i pokój;

Rz 10:15 UBG

Jakże też będą głosić, jeśli nie zostaną posłani? Jak jest napisane: O jak piękne są nogi tych, którzy opowiadają pokój, tych, którzy opowiadają dobre rzeczy!

Rz 14:17 UBG

Królestwo Boże bowiem to nie pokarm i napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym.

1 Kor 1:3 UBG

Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i Pana Jezusa Chrystusa.

2 Kor 1:2 UBG

Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i Pana Jezusa Chrystusa.

Ga 1:3 UBG

Łaska wam i pokój od Boga Ojca i naszego Pana Jezusa Chrystusa;

Ga 5:22 UBG

Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara;

Ga 6:16 UBG

A na tych wszystkich, którzy będą postępować według tej zasady, niech przyjdzie pokój i miłosierdzie, i na Izraela Bożego.

Ef 1:2 UBG

Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i Pana Jezusa Chrystusa.

Ef 2:15 UBG

Znosząc przez swoje ciało nieprzyjaźń, prawo przykazań wyrażone w przepisach, aby z dwóch stworzyć w samym sobie jednego nowego człowieka, czyniąc pokój;

Ef 2:17 UBG

A gdy przyszedł, zwiastował pokój wam, którzy byliście daleko, i tym, którzy byli bliscy.

Ef 6:23 UBG

Pokój braciom i miłość wraz z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa.

Flp 1:2 UBG

Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i Pana Jezusa Chrystusa.

Flp 4:7 UBG

A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.

Kol 1:2 UBG

Do świętych i wiernych braci w Chrystusie Jezusie, którzy są w Kolosach. Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i od Pana Jezusa Chrystusa.

Kol 1:20 UBG

I żeby przez niego pojednał wszystko ze sobą, czyniąc pokój przez krew jego krzyża; przez niego, mówię, to, co jest na ziemi, jak i to, co jest w niebie.

Kol 3:15 UBG

A pokój Boży niech rządzi w waszych sercach, do którego też jesteście powołani w jednym ciele. Bądźcie też wdzięczni.

1 Tes 1:1 UBG

Paweł, Sylwan i Tymoteusz do kościoła Tesaloniczan, który jest w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i Pana Jezusa Chrystusa.

1 Tes 5:13 UBG

Ze względu na ich pracę darzcie ich jak najgorętszą miłością. Zachowujcie pokój między sobą.

2 Tes 1:2 UBG

Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i Pana Jezusa Chrystusa.

1 Tm 1:2 UBG

Do Tymoteusza, mego własnego syna w wierze. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga, naszego Ojca, i Chrystusa Jezusa, naszego Pana.

2 Tm 1:2 UBG

Do Tymoteusza, umiłowanego syna. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana.

2 Tm 2:22 UBG

Uciekaj też od młodzieńczych pożądliwości, a zabiegaj o sprawiedliwość, wiarę, miłość, pokój wraz z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca.

Tt 1:4 UBG

Do Tytusa, mego własnego syna we wspólnej wierze. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela.

Flm 1:3 UBG

Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i Pana Jezusa Chrystusa.

Jk 3:18 UBG

A owoc sprawiedliwości jest siany w pokoju przez tych, którzy czynią pokój.

1 P 1:2 UBG

Wybranych według uprzedniej wiedzy Boga Ojca, przez uświęcenie Ducha dla posłuszeństwa i pokropienia krwią Jezusa Chrystusa. Łaska i pokój niech się wam pomnożą.

1 P 5:14 UBG

Pozdrówcie się nawzajem pocałunkiem miłości. Pokój wam wszystkim, którzy jesteście w Chrystusie Jezusie. Amen.

2 P 1:2 UBG

Łaska i pokój niech się wam pomnożą przez poznanie Boga i Jezusa, naszego Pana;

2 J 1:3 UBG

Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, niech będzie z wami w prawdzie i miłości.

3 J 1:14 UBG

Mam bowiem nadzieję, że zobaczę cię wkrótce, a wtedy porozmawiamy osobiście. Pokój tobie. Pozdrawiają cię przyjaciele. Ty też pozdrów przyjaciół imiennie.

Jud 1:2 UBG

Miłosierdzie, pokój i miłość niech się wam pomnożą.

Obj 1:4 UBG

Jan do siedmiu kościołów, które są w Azji. Łaska wam i pokój od tego, który jest i który był, i który ma przyjść, i od siedmiu Duchów, które są przed jego tronem;