# Bogactwo

Ilość fragmentów: 57, ilość wersetów: 166

5 Moj 8:10-18 UBG

10 Gdy będziesz jadł do syta, będziesz błogosławił PANA, swego Boga, za dobrą ziemię, którą ci dał. 11 Strzeż się, byś nie zapomniał PANA, swego Boga, i nie zaniedbał jego przykazań, jego praw i jego nakazów, które ci dziś nakazuję; 12 Aby – gdy najesz się do syta, pobudujesz piękne domy i zamieszkasz w nich; 13 I kiedy twoje bydło i owce rozmnożą się, przybędzie ci srebra i złota oraz wszystko, co będziesz miał, powiększy się; 14 Twoje serce nie uniosło się i abyś nie zapomniał PANA, swego Boga, który cię wyprowadził z ziemi Egiptu, z domu niewoli; 15 Który cię przeprowadził przez tę wielką i straszną pustynię, gdzie były węże jadowite i skorpiony, przez suchą ziemię, bez wody, i wydobył ci wodę z krzemiennej skały; 16 Który cię karmił na pustyni manną, której nie znali twoi ojcowie, aby cię ukorzyć i doświadczać, by w przyszłości wyświadczyć ci dobro; 17 Abyś nie mówił w swym sercu: Moja moc i siła mojej ręki zdobyły mi to bogactwo; 18 Ale pamiętaj PANA, swego Boga, gdyż to on daje ci siłę do zdobywania bogactwa, aby potwierdzić swoje przymierze, które poprzysiągł twoim ojcom, jak się to dziś okazuje.

5 Moj 28:11-14 UBG

11 PAN obdarzy cię obfitością dobra, owocu twego łona, owocu twego bydła, owocu twego pola, w ziemi, którą PAN poprzysiągł twoim ojcom, że ją tobie da. 12 PAN otworzy dla ciebie swój bogaty skarbiec, niebo, aby dawać deszcz twojej ziemi w odpowiednim czasie i błogosławić wszelką pracę twoich rąk. Będziesz pożyczał wielu narodom, a sam od nikogo nie będziesz pożyczał. 13 I PAN umieści cię na czele, a nie na końcu; i będziesz tylko na górze, a nie będziesz na dole, jeśli będziesz słuchał przykazań PANA, swego Boga, które ci dziś nakazuję, abyś ich przestrzegał i je wypełniał. 14 I nie odstąpisz od żadnego słowa, które ja wam dziś nakazuję, ani na prawo, ani na lewo, by iść za innymi bogami i im służyć.

1 Sam 2:7-8 UBG

7 PAN czyni ubogim i bogatym, poniża i wywyższa. 8 Podnosi z prochu ubogiego, a z gnoju podnosi żebraka, by posadzić ich z książętami i pozwolić im odziedziczyć tron chwały. Do PANA bowiem należą filary ziemi, na nich osadził świat.

1 Krl 3:11-13 UBG

11 Wtedy Bóg powiedział do niego: Ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie ani nie poprosiłeś dla siebie o bogactwo, ani też nie poprosiłeś o wytracenie swoich wrogów, ale poprosiłeś dla siebie o rozum dla rozróżnienia w sprawach sądowych; 12 Oto uczyniłem według twoich słów: Dałem ci serce mądre i rozumne, tak że podobnego tobie nie było przed tobą ani po tobie nie powstanie nikt jak ty. 13 Dam ci także to, o co nie prosiłeś, a więc bogactwo i sławę, tak że wśród królów nie będzie nikogo równego tobie po wszystkie twoje dni.

1 Krn 29:10-12 UBG

10 Dawid więc błogosławił PANU przed całym zgromadzeniem i powiedział: Błogosławiony jesteś, PANIE, Boże Izraela, naszego ojca, na wieki wieków. 11 Twoja, PANIE, jest wielkość, moc, chwała, zwycięstwo i majestat. Wszystko bowiem, co jest na niebie i na ziemi, jest twoje. Do ciebie należy królestwo, a ty jako głowa jesteś wyniesiony ponad wszystko. 12 I bogactwo, i sława pochodzą od ciebie i ty panujesz nad wszystkimi; w twoich rękach jest moc i siła i w twojej ręce jest to, aby wywyższyć i umocnić wszystko.

1 Krn 29:28 UBG

I umarł w późnej starości, syty dni, bogactw i sławy. A w jego miejsce królował Salomon, jego syn.

Job 21:7-18 UBG

7 Czemu niegodziwi żyją, starzeją się, a nawet wzrastają w bogactwie? 8 Ich potomstwo utrwala się przed nimi, a ich rodzina wzrasta na ich oczach. 9 Ich domy są bezpieczne, bez strachu i nie dotyka ich rózga Boga. 10 Ich byk zapładnia i nie zawodzi, ich krowa cieli się i nie roni. 11 Wypuszczają swe malutkie dzieci jak trzodę, a ich synowie podskakują. 12 Chwytają za bęben i harfę i weselą się przy dźwięku fletu. 13 Spędzają swoje dni w dobrobycie, a w mgnieniu oka zstępują do grobu. 14 Dlatego mówią do Boga: Odejdź od nas, bo nie chcemy poznać twoich dróg. 15 Kim jest Wszechmocny, abyśmy mieli mu służyć? Cóż nam pomoże to, że będziemy się modlić do niego? 16 Oto ich dobra nie są w ich rękach. Rada niegodziwych daleka jest ode mnie. 17 Jak często gaśnie pochodnia niegodziwych? Jak często przychodzi na nich zguba? Bóg im wydziela cierpienie w swoim gniewie. 18 Są jak słoma na wietrze i jak plewa, którą wicher porywa.

Ps 37:16-19 UBG

16 Lepsza jest odrobina, którą ma sprawiedliwy, niż wielkie bogactwa wielu niegodziwych; 17 Ramiona bowiem niegodziwych będą połamane, ale sprawiedliwych PAN podtrzymuje. 18 PAN zna dni nienagannych, ich dziedzictwo będzie trwać na wieki. 19 W czasie nieszczęścia nie doznają wstydu, a w dniach głodu będą nasyceni.

Ps 49:5-8 UBG

5 Dlaczego mam się bać w dniach niedoli, gdy otacza mnie nieprawość tych, którzy mnie depczą? 6 Ci, którzy ufają swym bogactwom i chlubią się swym wielkim dostatkiem; 7 Nikt z nich w żaden sposób nie odkupi swego brata ani nie może dać Bogu za niego okupu; 8 Kosztowny bowiem jest okup za ich dusze i nigdy się nie zdarzy;

Ps 49:15-20 UBG

15 Ale Bóg wykupi moją duszę z mocy grobu, bo mnie przyjmie. Sela. 16 Nie bój się, gdy się ktoś wzbogaci, gdy się rozmnoży sława jego domu; 17 Bo gdy umrze, niczego ze sobą nie weźmie i nie pójdzie za nim jego sława. 18 Chociaż za życia swej duszy pochlebiał i chwalono go, gdy dobrze się urządził; 19 Pójdzie jednak do grona swych ojców; nigdy nie ujrzą światła. 20 Człowiek, który jest otoczony czcią, a nie rozumie tego, podobny jest do bydląt, które giną.

Ps 52:7-9 UBG

7 Oto człowiek, który nie uczynił Boga swoją siłą, ale ufał swym wielkim bogactwom i umacniał się w swojej nieprawości. 8 Ja zaś jestem jak zielone drzewo oliwne w domu Bożym, zaufałem miłosierdziu Boga na wieki wieków. 9 Będę cię wysławiał na wieki, że to uczyniłeś, i będę oczekiwał twego imienia, gdyż jest dobre w oczach twoich świętych.

Ps 62:10-12 UBG

10 Nie pokładajcie ufności w ucisku ani nie łudźcie się grabieżą; jeśli przybędzie wam bogactw, nie przywiązujcie do nich serca. 11 Bóg raz przemówił, dwa razy to słyszałem, że moc należy do Boga; 12 I do ciebie, Panie, należy miłosierdzie, bo ty oddajesz każdemu według jego uczynków.

Ps 112:1-7 UBG

1 Alleluja. Błogosławiony człowiek, który boi się PANA i ma upodobanie w jego przykazaniach. 2 Jego potomstwo będzie potężne na ziemi, pokolenie prawych będzie błogosławione. 3 Dobrobyt i bogactwo są w jego domu, a jego sprawiedliwość trwa na wieki. 4 Dla prawych wschodzi światłość w ciemności; on jest łaskawy, miłosierny i sprawiedliwy. 5 Dobry człowiek lituje się i pożycza, i prowadzi swoje sprawy rozważnie. 6 Na pewno nigdy się nie zachwieje, sprawiedliwy na wieki pozostanie w pamięci. 7 Nie będzie się bał złej nowiny, jego serce jest stateczne, ufa PANU.

Prz 3:9-10 UBG

9 Czcij PANA swoim majątkiem i pierwocinami wszystkich twoich dochodów. 10 A twoje spichrze będą napełnione dostatkiem i twoje prasy będą przelewać się od nowego wina.

Prz 3:13-18 UBG

13 Błogosławiony człowiek, który znajduje mądrość, i człowiek, który nabiera rozumu; 14 Gdyż jego nabycie jest lepsze niż nabycie srebra, jego zdobycie bardziej pożyteczne niż złoto. 15 Jest droższa nad perły i żadna rzecz, której pragniesz, nie dorówna jej. 16 Długie dni są w jej prawej ręce, a w lewej bogactwa i chwała. 17 Jej drogi są drogami rozkoszy i wszystkie jej ścieżki spokojne. 18 Jest drzewem życia dla tych, którzy się jej chwycą; a ci, którzy się jej trzymają, są błogosławieni.

Prz 6:6-11 UBG

6 Idź do mrówki, leniwcze, przypatrz się jej drogom i bądź mądry; 7 Chociaż nie ma ona wodza ani przełożonego, ani pana; 8 To w lecie przygotowuje swój pokarm i gromadzi w żniwa swą żywność. 9 Jak długo będziesz leżał, leniwcze? Kiedy wstaniesz ze swego snu? 10 Jeszcze trochę snu, trochę drzemania, trochę założenia rąk, aby zasnąć; 11 A twoje ubóstwo przyjdzie jak podróżny i twój niedostatek jak mąż uzbrojony.

Prz 10:2 UBG

Skarby niegodziwości nie przynoszą pożytku, lecz sprawiedliwość uwalnia od śmierci.

Prz 10:4 UBG

Leniwa ręka prowadzi do nędzy, a ręka pracowita ubogaca.

Prz 10:15 UBG

Majątek bogacza jest jego warownym miastem, a zniszczeniem ubogich jest ich nędza.

Prz 10:22 UBG

Błogosławieństwo PANA wzbogaca i nie przynosi z sobą zmartwień.

Prz 11:4 UBG

Bogactwa nie pomogą w dniu gniewu, ale sprawiedliwość ocala od śmierci.

Prz 11:16 UBG

Miła kobieta dostępuje chwały, a mocarze zdobywają bogactwa.

Prz 11:24-25 UBG

24 Jeden hojnie rozdaje, a jednak mu przybywa, drugi nad miarę skąpi, a ubożeje. 25 Człowiek szczodry będzie bogatszy, a kto innych syci, sam też będzie nasycony.

Prz 11:28 UBG

Kto ufność pokłada w swych bogactwach, ten upadnie, a sprawiedliwi będą zielenić się jak latorośl.

Prz 13:7 UBG

Znajduje się taki, który czyni siebie bogatym, a nie ma nic; inny czyni siebie ubogim, choć ma wiele bogactw.

Prz 13:8 UBG

Okupem za życie człowieka jest jego bogactwo, a ubogi nie słucha strofowania.

Prz 13:11 UBG

Łatwo zdobyte bogactwo zmniejsza się, a kto je gromadzi swą ręką, pomnaża je.

Prz 16:16 UBG

O wiele lepiej jest nabyć mądrość niż złoto; a nabyć rozum lepiej niż srebro.

Prz 16:19 UBG

Lepiej być uniżonego ducha z pokornymi, niż dzielić łup z pysznymi.

Prz 17:1 UBG

Lepszy jest kęs suchego chleba, a przy tym spokój, niż dom pełen bydła ofiarnego z kłótnią.

Prz 17:16 UBG

Na cóż w ręku głupiego pieniądze, by zdobyć mądrość, skoro nie ma rozumu?

Prz 18:11 UBG

Zamożność bogacza jest jego warownym miastem i jak wysoki mur w jego wyobrażeniu.

Prz 19:4 UBG

Bogactwo przyciąga wielu przyjaciół, ale ubogi zostaje odłączony od przyjaciela.

Prz 22:1 UBG

Cenniejsze jest dobre imię niż wielkie bogactwa, a przychylność lepsza niż srebro i złoto.

Prz 22:2 UBG

Bogaty i ubogi spotykają się, PAN jest stwórcą obydwu.

Prz 22:4 UBG

Owocem pokory i bojaźni PANA jest bogactwo, chwała i życie.

Prz 22:7 UBG

Bogaty panuje nad ubogimi, a ten, co pożycza, jest sługą tego, który mu pożycza.

Prz 22:16 UBG

Kto ciemięży ubogiego, aby przysporzyć sobie bogactwa, i kto daje bogatemu, pewnie zubożeje.

Prz 23:4-5 UBG

4 Nie zabiegaj o bogactwo, porzuć swoją mądrość. 5 Czy obrócisz swoje oczy na to, co jest niczym? Bo bogactwa robią sobie skrzydła i ulatują do nieba jak orzeł.

Prz 24:4 UBG

Dzięki wiedzy komory będą napełnione wszelkimi kosztownymi i przyjemnymi bogactwami.

Prz 27:24 UBG

Bo bogactwo nie trwa na wieki ani korona przez wszystkie pokolenia.

Prz 28:6-11 UBG

6 Lepszy jest ubogi, który postępuje uczciwie, niż człowiek przewrotny w swych drogach, chociaż jest bogaty. 7 Kto przestrzega prawa, jest rozumnym synem, a towarzysz rozwiązłych hańbi swego ojca. 8 Kto pomnaża swój majątek lichwą i odsetkami, zbiera go dla tego, kto zlituje się nad ubogimi. 9 Kto odwraca swe ucho, aby nie słyszeć prawa, nawet jego modlitwa budzi odrazę. 10 Kto sprowadza prawych na złą drogę, sam wpadnie we własny dół, ale nienaganni odziedziczą dobro. 11 Bogacz jest mądry w swoich oczach, ale rozumny biedak go bada.

Prz 28:8 UBG

Kto pomnaża swój majątek lichwą i odsetkami, zbiera go dla tego, kto zlituje się nad ubogimi.

Prz 28:11 UBG

Bogacz jest mądry w swoich oczach, ale rozumny biedak go bada.

Prz 28:19-20 UBG

19 Kto uprawia swoją ziemię, nasyci się chlebem, a kto naśladuje próżniaków, nasyci się nędzą. 20 Wierny człowiek będzie opływał w błogosławieństwa, a kto chce się szybko wzbogacić, nie będzie bez winy.

Prz 28:20 UBG

Wierny człowiek będzie opływał w błogosławieństwa, a kto chce się szybko wzbogacić, nie będzie bez winy.

Prz 28:22 UBG

Kto chce szybko się wzbogacić, ma złe oko, a nie wie, że przyjdzie na niego bieda.

Prz 30:8-9 UBG

8 Oddal ode mnie marność i słowo kłamliwe; nie dawaj mi ani ubóstwa, ani bogactwa; żyw mnie odpowiednim dla mnie pokarmem; 9 Abym będąc syty, nie zaparł się ciebie i nie mówił: Kim jest PAN? Albo zubożawszy, nie kradł i nie brał imienia mego Boga nadaremnie.

Jr 9:23-24 UBG

23 Tak mówi PAN: Niech się nie chlubi mądry swoją mądrością, niech się nie chlubi mocarz swoją siłą i niech się nie chlubi bogaty swoim bogactwem; 24 Ale kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że rozumie i zna mnie, wie, że ja jestem PAN, który okazuje miłosierdzie, sąd i sprawiedliwość na ziemi. To bowiem mi się podoba, mówi PAN.

Mt 13:19-23 UBG

19 Gdy ktoś słucha słowa o królestwie, a nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zostało zasiane w jego sercu. To jest ten posiany przy drodze. 20 A posiany na miejscach skalistych to ten, który słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje. 21 Nie ma jednak w sobie korzenia, lecz trwa do czasu. Gdy bowiem przychodzi ucisk albo prześladowanie z powodu słowa, zaraz się gorszy. 22 A posiany między ciernie to ten, który słucha słowa, ale troski tego świata i ułuda bogactwa zagłuszają słowo i staje się on bezowocny. 23 A posiany na dobrej ziemi to ten, który słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon: jeden stokrotny, inny sześćdziesięciokrotny, a jeszcze inny trzydziestokrotny.

Mt 19:21-26 UBG

21 Jezus mu odpowiedział: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. 22 Kiedy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł smutny, miał bowiem wiele dóbr. 23 Wtedy Jezus powiedział swoim uczniom: Zaprawdę powiadam wam, że bogaty z trudnością wejdzie do królestwa niebieskiego. 24 Mówię wam też: Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego. 25 Gdy jego uczniowie to usłyszeli, zdumieli się bardzo i pytali: Któż więc może być zbawiony? 26 A Jezus, spojrzawszy na nich, powiedział im: U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe.

Łk 12:15-21 UBG

15 Powiedział też do nich: Uważajcie i strzeżcie się chciwości, gdyż nie od tego, że ktoś ma obfitość dóbr, zależy jego życie. 16 I opowiedział im przypowieść: Pewnemu bogatemu człowiekowi pole przyniosło obfity plon. 17 I rozważał w sobie: Cóż mam zrobić, skoro nie mam gdzie zgromadzić moich plonów? 18 Powiedział więc: Zrobię tak: zburzę moje spichlerze, a zbuduję większe i zgromadzę tam wszystkie moje plony i moje dobra. 19 I powiem mojej duszy: Duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat; odpoczywaj, jedz, pij i wesel się. 20 Ale Bóg mu powiedział: Głupcze, tej nocy zażądają od ciebie twojej duszy, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? 21 Tak jest z każdym, kto gromadzi skarby dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu.

Łk 14:27-33 UBG

27 Kto nie niesie swego krzyża, a idzie za mną, nie może być moim uczniem. 28 Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, najpierw nie usiądzie i nie obliczy wydatków, czy mu wystarczy na ukończenie? 29 Aby czasem, gdyby położył fundament, a nie mógłby ukończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli się z niego naśmiewać; 30 Mówiąc: Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał ukończyć. 31 Albo który król, wyruszając na wojnę z drugim królem, najpierw nie usiądzie i nie naradzi się, czy w dziesięć tysięcy może zmierzyć się z tym, który z dwudziestoma tysiącami nadciąga przeciwko niemu? 32 A jeśli nie, to gdy tamten jeszcze jest daleko, wysyła poselstwo i prosi o warunki pokoju. 33 Tak i każdy z was, kto nie wyrzeknie się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem.

Łk 18:18-30 UBG

18 I zapytał go pewien dostojnik: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? 19 A Jezus mu odpowiedział: Dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden – Bóg. 20 Znasz przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie dawaj fałszywego świadectwa, czcij swego ojca i swoją matkę. 21 A on odpowiedział: Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości. 22 Gdy Jezus to usłyszał, powiedział do niego: Jednego ci jeszcze brakuje. Sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. 23 A on, usłyszawszy to, ogromnie się zasmucił, bo był bardzo bogaty. 24 Kiedy Jezus zobaczył go bardzo zasmuconego, powiedział: Jakże trudno tym, którzy mają pieniądze, wejść do królestwa Bożego! 25 Łatwiej bowiem jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego. 26 Wtedy ci, którzy to słyszeli, mówili: Któż więc może być zbawiony? 27 A on odpowiedział: Co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga. 28 Wówczas Piotr powiedział: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. 29 On zaś im odpowiedział: Zaprawdę powiadam wam, że nie ma nikogo, kto by opuścił dom, rodziców lub braci, żonę lub dzieci dla królestwa Bożego; 30 I nie otrzymał o wiele więcej w tym czasie, a w przyszłym świecie życia wiecznego.

Łk 19:23-26 UBG

23 Dlaczego więc nie dałeś moich pieniędzy do banku, abym po powrocie odebrał je z zyskiem? 24 Do tych zaś, którzy stali obok, powiedział: Odbierzcie mu grzywnę i dajcie temu, który ma dziesięć grzywien. 25 Odpowiedzieli mu: Panie, ma już dziesięć grzywien. 26 Zaprawdę powiadam wam, że każdemu, kto ma, będzie dodane, a temu, kto nie ma, zostanie zabrane nawet to, co ma.

1 Tm 6:9-10 UBG

9 A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokusy i w sidła oraz w wiele głupich i szkodliwych pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubie i zatraceniu. 10 Korzeniem bowiem wszelkiego zła jest miłość do pieniędzy; niektórzy, pragnąc ich, zboczyli z drogi wiary i poprzebijali się wieloma boleściami.

Obj 3:17-20 UBG

17 Mówisz bowiem: Jestem bogaty i wzbogaciłem się, i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, że jesteś nędzny i pożałowania godny, biedny, ślepy i nagi. 18 Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił, i białe szaty, abyś się ubrał i żeby nie ujawniła się hańba twojej nagości, a swoje oczy namaść maścią, abyś widział. 19 Ja wszystkich, których miłuję, strofuję i karcę. Bądź więc gorliwy i pokutuj. 20 Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną.

Ostatnia aktualizacja: 7 miesięcy temu